U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene voorwaarden - Auto-lak.nl

Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, privacy policy, retourneringsvoorwaarden

Auto-lak.nl is een onderdeel van BESTPRO.NL. De voorwaarden van BESTPRO zijn dan ook van toepassing op Auto-lak.nl.

Aflevering   

De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant. Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade verhalen op BestPro. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de rede aan van weigering en informeer ons per email.

Oplevering

De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer, nadat de betaling is voldaan, een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo onze kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden.

Reclame

1.     Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende:

De spuitbussen autolak die geleverd worden betreffen Motip of Dupli Color spuitbussen.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen. Lakken van auto's verkleuren in de loop der jaren, waardoor een kleur af kan wijken van de geleverde lak. .

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een bestelling waarbij men de verkeerde autolak besteld heeft, door het verkeerde kleurnummer/kleurnaam te bestellen.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

Wij zijn nooit aansprakelijk tot enige schadevergoeding jegens de afnemer voor het door de gebruiker aanbrengen van een (foutieve) kleur. Het is de gebruiker zijn verantwoordelijkheid, om vooraf te controleren of de kleur juist is, voordat de gebruiker deze aanbrengt. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Wij adviseren om een proefstukje te zetten op een onopvallende plaats of op een ander voorwerp, om de kleur te controleren alvorens het definitief aan te brengen. Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant voorbehouden.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde bestelling door de afnemer. Indien er verkeerde producten besteld zijn, kunnen deze geretourneerd worden, mits deze niet speciaal in de kleur of bepaalde hoeveelheid voor de klant zijn besteld. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

2.     Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.

3.        Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij  uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.

4.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:

a.       tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en

b.       gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.

Eigendomsvoorbehoud

1.      Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan BestPro heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van BestPro. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

2.      Afbeelding die wij (hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van BestPro tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid

1.     Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

2.     Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van BESTPRO.

3. Wij zijn nooit aansprakelijk tot enige schadevergoeding jegens de afnemer voor het door de afnemer/gebruiker aanbrengen van een (foutieve) kleur. Het is de gebruiker zijn verantwoordelijkheid, om vooraf te controleren of de kleur juist is, voordat de gebruiker deze aanbrengt. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.

4. Verzendkosten worden nimmer door ons vergoedt.

5. Arbeidsloon van de klant of derden wordt nooit door ons vergoedt.

           *Met ons/wij wordt bedoeld de directie van BESTPRO.

 

Privacy Policy

BestPro.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. BestPro.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

BestPro.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij BestPro.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij BestPro.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

BestPro.nl verkoopt uw gegevens niet BestPro.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BestPro.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij BestPro.nl geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BestPro.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Dessins op onze webwinkel kunnen in kleur en dessin afwijken van het origineel in verband met uw beeldscherm- en of printer instellingen. Dit geldt ook voor aangeleverd (beeld)materiaal dat uiteindelijk bij levering kan afwijken in kleur. Een kleurafwijking per productie batch is ook niet uit te sluiten. Bij een nabestelling is het raadzaam om het gewenste batchnummer te vermelden. Wij proberen de kleuren zo goed mogelijk te omschrijven. Voor een groot aantal plakplastic dessin en ook behang dessins hebben wij ook een stalen service.

Het kan voorkomen dat een kleur(omschrijving) niet wordt vermeld. Wanneer er een onduidelijkheid zou kunnen ontstaan, over kleur en/of dessin, raden wij u aan altijd eerst te informeren naar de kleur voordat u besteld/betaald. Daar wij maatwerk leveren (aangepaste hoeveelheid van een bepaalde batch) nemen wij geen producten retour. Aan onze webwinkel kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet toegestaan om (beeld-) materiaal te kopiëren, vermenigvuldigen en of te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming. Naast onze toestemming is het verplicht om altijd en duidelijk de bron te vermelden, namelijk BestPro.nl.

De inhoud van onze webwinkel kan ten alle tijd worden gewijzigd zonder u vooraf te informeren.

 

RETOURNERING

Termijnen

U heeft na de dag van ontvangst van het product 14 dagen bedenktijd. Vanaf het moment dat u de annulering of retournering van het product bij ons gemeld heeft moet u de aankoop binnen 14 dagen terugsturen.

Uitgesloten Retourneringen

Maatwerk producten/op kleur gemaakte producten en producten speciaal voor u besteld zijn niet retourneerbaar. Dit staat bij het product vermeld of is in overleg met u afgesproken. Deze zijn speciaal voor u tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties en kunnen wij niet retour nemen.

Gebruikte en aangebroken artikelen/geopende/beschadigde verpakkingen kunnen niet geretourneerd worden.

Retour melden

U kunt uw retour op twee manieren bij ons melden.

1. Per mail: Geef hierbij aan wat uw ordernummer, besteldatum en ontvangstdatum is en welke producten u wilt retourneren. U dient uw retour aan te melden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst.

2. Modelformulier Herroepingrecht (deze mag u mailen of per post toezenden):

U kunt door op deze link te klikken (klik hier) het modelformulier herroepingrecht downloaden. Vul deze in en stuur deze per mail of post naar ons toe. U dient uw retour aan te melden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst.

Terugbetaling

Indien u de volledige bestelling retourneert storten wij het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug. Zendt u enkele producten terug van uw bestelling, dan ontvangt u hiervan alleen het aankoopbedrag terug. 

Wij storten binnen 14 dagen na het bericht van de annulering het bedrag terug op uw rekening, mits wij het geretourneerde product binnen 14 dagen na de retourmelding ontvangen hebben. 

De kosten van het terugsturen van het product zijn voor uw eigen rekening.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Stap voor Stap werkwijze retourneren:

1. Meld de retour bij ons aan (per mail of schriftelijk) binnen 14 dagen na de dag van ontvangst. Let op, Maatwerk producten/op kleur gemaakte producten en producten speciaal voor u besteld zijn niet retourneerbaar. Dit staat bij het product vermeld. Deze zijn speciaal voor u tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties en kunnen wij niet retour nemen.

2. U krijgt informatie over het terugsturen van het product.

3. Pak het pakket deugdelijk in, in ieder geval in een degelijke omdoos (niet bijvoorbeeld de doos van het product zelf gebruiken!)

4. Verstuur het product met POSTNL (verzenkosten zijn voor uw rekening)

5. U krijgt van ons het geld teruggestort op uw rekening tenzij anders overeengekomen

6. Of U besteld een alternatief product

U kunt alleen producten retourneren welke in een staat verkeren waarin u ze zelf ook zou willen ontvangen. Dit houdt in:

• Natuurlijk moet het product, maar ook de verpakking in nieuwstaat zijn.

• Aangebroken of gebruikte artikelen kunnen niet geretourneerd worden, zoals open gemaakte, verfblikken, gebruikte spuitbussen/lakstiften, verpakkingen enzovoorts.

• Schrijf eventuele berichten of vermeldingen op een los etiket.

• Zorg ervoor dat het geheel tijdens transport niet kan beschadigen.

• Indien u het pakket terug stuurt zijn de verzendkosten hiervan voor uw eigen rekening.

Maatwerk producten/op kleur gemaakte producten en producten speciaal voor u besteld zijn niet retourneerbaar. Dit staat bij het product vermeld. Deze zijn speciaal voor u tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties en kunnen wij niet retour nemen.

Wij maken gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van deze website accepteert u het gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie.